The various evaluation of liver function focused on the major hepatectomy: a narrative review

Shingo Shimada, Toshiya Kamiyama, Tatsuhiko Kakisaka, Tatsuya Orimo, Akihisa Nagatsu, Yoh Asahi, Yuzuru Sakamoto, Hirofumi Kamachi, Akinobu Taketomi