Laparoscopic-assisted distal radical gastrectomy for gastric cancer

Tang-Ming Mo, Gong-He Wang, Lei Tian, Jun-Qiang Chen, Zhen Wang